Bùi Duy Phương

Công văn số 909/BGDĐT-GDTH về hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục Tiểu học

Công văn số 909/BGDĐT-GDTH năm 2023 về hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục Tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  1. Mục đích yêu cầu giáo dục STEM trong giáo dục tiểu học

2. Nội dung và hình thức giáo dục STEM trong giáo dục tiểu học

3. Hướng dẫn tổ chức thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục tiểu học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *