Bùi Duy Phương

Chế độ phụ cấp cho giáo viên kiêm công tác đoàn trong năm 2023

Theo quy định tại Quyết định 13/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

Chế độ này áp dụng cho các giáo viên công tác đoàn trong các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp, trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Công tác đoàn

Chế độ phụ cấp cho giáo viên kiêm công tác đoàn trong năm 2023

Đối với đại học

Bí thư Đoàn và Bí thư Ban cán sự Đoàn sẽ được hưởng phụ cấp tương đương với cấp Trưởng Ban thuộc đại học. Còn Phó Bí thư Đoàn, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên sẽ được hưởng phụ cấp như cấp Phó Trưởng Ban thuộc đại học.

Tại học viện, cao đẳng, trung cấp

Các trường thành viên, khoa trực thuộc các đại học và các học viện, trung cấp nghề, dự bị đại học, cán bộ đoàn có các chức danh như Bí thư Đoàn, Trợ lý Thanh niên cấp trường sẽ được hưởng phụ cấp như Trưởng phòng. Còn Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cấp trường sẽ được hưởng phụ cấp như Phó Trưởng phòng.

Chế độ phụ cấp cho giáo viên kiêm công tác đoàn
Chế độ phụ cấp cho giáo viên kiêm công tác đoàn

Ở các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú và trung tâm giáo dục thường xuyên

Bí thư Đoàn, Phó Bí thư Đoàn, Trợ lý Thanh niên và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên sẽ được hưởng phụ cấp như Tổ trưởng chuyên môn. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên sẽ được hưởng phụ cấp như Tổ phó chuyên môn.

Nếu cán bộ đoàn hoặc Hội giữ chức vụ có phụ cấp tương đương hoặc cao hơn các chức vụ như Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn, Phó Tổ trưởng chuyên môn thì họ sẽ được hưởng mức phụ cấp cao nhất.

Về việc trả phụ cấp, đối với cán bộ đoàn và Hội, phụ cấp sẽ được trả cùng kỳ lương hàng tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *