Bùi Duy Phương

Khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông áp dụng từ năm học 2023-2024

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2023-2024 trở đi, khung học phí sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này không vượt quá 7,5% so với năm học trước đó. Điều này nhằm đảm bảo rằng việc nâng cao học phí không gây khó khăn cho người dân và phụ huynh học sinh.

Khung học phí giáo dục mầm non, phổ thông áp dụng từ năm học 2023-2024

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – ông Phạm Ngọc Thưởng đã ký văn bản số 7/VBHN-BGDĐT hợp nhất Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân và các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc quản lý và sử dụng học phí.

Học phí

Theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu học phí cụ thể cho từng địa phương, nhưng mức thu không được vượt quá giới hạn quy định. Điều này giúp đảm bảo sự linh hoạt trong việc điều chỉnh học phí sao cho phù hợp với tình hình kinh tế và xã hội của từng địa phương.

Khung học phí sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương
Khung học phí sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương

Ở các địa phương có khả năng xã hội hóa cao

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xem xét và quyết định khung học phí hoặc mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập (bao gồm cả cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập) dựa trên định mức kinh tế – kỹ thuật và định mức chi phí. Mục tiêu là bảo đảm mức thu học phí tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục và đồng thời đảm bảo thực hiện các mục tiêu giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong trường hợp học trực tuyến (học online)

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định cụ thể mức thu học phí cho cơ sở giáo dục công lập dựa trên chi phí phát sinh thực tế, tối đa không vượt quá mức học phí của cơ sở giáo dục đã được ban hành.

Đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên và các loại hình đào tạo khác

Đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên và các loại hình đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phê duyệt mức thu học phí tương đương với mức học phí của các cơ sở giáo dục công lập cùng cấp học trên địa bàn hoặc quy định mức thu phù hợp với từng loại hình và điều kiện thực tế của từng địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *