Bùi Duy Phương

Hợp nhất thông tư bổ nhiệm và xếp lương giáo viên mầm non

Trong ngành giáo dục Việt Nam, việc bổ nhiệm và xếp lương giáo viên mầm non được thực hiện dựa trên thông tư mới ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo thông tư này, việc bổ nhiệm và xếp lương giáo viên mầm non sẽ được thực hiện theo một số quy định cụ thể như sau:

Hệ thống hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26)

Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25)

Giáo viên mầm non hạng I (mã số V.07.02.24)

Giáo viên mầm non (Ảnh minh hoạ)
Giáo viên mầm non (Ảnh minh hoạ)

Xếp lương cho giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non hạng III: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

Giáo viên mầm non hạng II: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Giáo viên mầm non hạng I: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non hạng IV đạt tiêu chuẩn giáo viên mầm non hạng III thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III.

Giáo viên mầm non hạng III đạt tiêu chuẩn giáo viên mầm non hạng III thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II.

Giáo viên mầm non hạng II đạt tiêu chuẩn giáo viên mầm non hạng I thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I.

Bổ nhiệm và xếp lương giáo viên mầm non
Bổ nhiệm và xếp lương giáo viên mầm non

Hướng dẫn xếp lương

Khi bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, giáo viên mầm non sẽ được xếp lương theo hướng dẫn tại thông tư số 02/2007/TT-BNV và theo quy định của pháp luật.

Việc chuyển xếp sang lương mới khi có chính sách tiền lương mới sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Giáo viên mầm non

Giữ hạng, mã số và hệ số lương

Giáo viên mầm non chưa đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại thông tư này sẽ tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh giáo viên mầm non theo thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

Khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại thông tư này, giáo viên mầm non sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non tương ứng mà không cần qua thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Hợp nhất thông tư bổ nhiệm và xếp lương giáo viên mầm non

Trường hợp giáo viên mầm non chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định

Giáo viên không đủ điều kiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định sẽ tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh giáo viên mầm non cho đến khi nghỉ hưu.

Thông tư mới này hướng đến việc đảm bảo công bằng, xứng đáng và khuyến khích giáo viên mầm non nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *