Bùi Duy Phương

Kho tư liệu thiết kế bài giảng

Kho hình ảnh dùng để thiết kế bài giảng điện tử:

Kho âm thanh, video để thiết kế giáo án bài giảng điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *